Polis meslek yüksek okulu 2009-2010 yılı giriş şartı koşulları

Polis meslek yüksekokulu 2009-2010 yılı giriş şartı koşulları
Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarım yetiştirmek üzere ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğrelim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı yüksek öğretim kurumlandır.2009-2010 eğitim-fiğretim yılı için 6100 erkek ve 305 bayan oimak üzere toplanı (6405) polis adayı alınacaktır.
Söz konusu PMYO Öğrenci adaylığı için adaylarda aranan şartlar ve müracaat esnasında istenilen belgeler ile başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

1-POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik Öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak, (Müracaatı kabul edilecek ve kabul edilmeyecek lise türlerine http://pmyo.egm.gov.tr adresinden bakabilirsiniz)

c) Herhangi bir eğitim-öğretinı kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2009 yılı içinde yapılacak olan üniversiteye giriş sınavında 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS- EA-1 veya ÖSS-DİL) 205 ham ve yukarı puan almış olmak,

d)Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocukları için, 2009 yılı içinde yapılacak olan üniversiteye giriş sınavında 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-I, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DİL) 145 ham ve yukan puan almış olmak.

e) Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibariyle askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.) Buna göre, baVan ve askerlik hizmetini yapmamış erkeklerde 01 Ekim 1986-01 Ekim 1991 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1984 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak,

f) Erkekler için 167 cm., bayanlar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,

g) Sağlık durumu yönünden Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, (Detaylı bilgi web sitemizdedir.)

ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşmcevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kaTar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h)Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sının bir yıl veya daha fazla hapis cezası ön görülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

2-Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına kaTar verilmemiş olmak. 3-Devam etmekle olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

i) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak.

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

1) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokullarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

n) Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

NOT: Geçmiş yıllarda mülakat sınavına girmiş ve kaybetmiş adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

2-MÜRACAAT SIRASINDA İSTENEN BELGELER

I-Nüfûs cüzdanı aslı ile fotokopisi veya tasdikli ömeğİ,

2- Lise Diploması veya mezuniyet çıkış belgesinin aslı ile fotokopisi veya tasdikli örneği,

3-16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve ! 0 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 Adet vesikalık fotoğraf,

4- İkametgâh Belgesi

5- Son üç ay içinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği,

6- Son üç ay içinde alınmış kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri, isim veya soyadı düzeltmesi yapılanlar için önceki ve sonraki ad/soyadma göre düzenlenmiş adli sicil belgesi (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir.),

7- 2009 yılı ÖSS sonuç belgesi aslı ile birlikte fotokopisi, aslı eline ulaşmayanların internet çıktısı,

8- Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından son bir yıl içinde verilen Şehitlik veya Vazife Malullük belgesi,

9- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

10- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi” nin astı ile fotokopisi, Askerlik hizmetini yapmamış 2 yıllık veya 4 yıllık fakülte mezunu adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlik teci! işlemleri yapılamayacağından, bu durumdaki adayların müracaatları ancak 2011 yılı Temmuz ayı sonuna kadar tecil belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir.
Belgelerin aslı başvuru sırasında görevliye ibraz edilir. Adaylardan alman belge fotokopileri, görevli tarafından asıîlarıyla karşılaştınlarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile onaylanarak belgelerin aslı adaya geri verilir. . ,

3- POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVINA BAŞVURU VE EVRAK TESLİMİ:

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ ; ÖSS sonuçları açıklandıktan iki gün sonra- 30 Temmuz 2009 tarihine kadar

BAŞVURU ÜCRETİ : 25 TL

BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN BANKA HESAP NUMARASI : Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Halk Bankası
Gölbaşı”ANKARA Şubesi 385-80000015 nolu hesabına yatırılacaktır. (Havale ücreti
alınmayacaktır.)

PMYO SINAVINA ŞAHSEN BAŞVURU VE EVRAK TESLİM TARİHLERİ : 20-30 Temmuz 2009 (26 Temmuz 2009 Pazar günü hariç) MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ ¦ 03-15 Ağustos 2009 Tarihleri arasında (09 Ağustos 2009 Pazar günü hariç)

YAZİLİ SINAV TARİHİ ¦ 13 Eylül 2009 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İRTİBAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksek Okulları Şube Müdürlüğü 06580
Anıttepe/ANKARA

WEB ADRESLERİ . : www.egm.gov.tr ve www.pa.edu.tr (Tüm detaylı bilgilere bu adreslerden ulaşılabilir.)
TEL :(0312)412 49904991pbx

Etiketler: , , , , , , , ,

Sosyal Hizmetler Bölümü

sosyal hizmetler bölümü hakkında bilgiler sosyal hizmetler iş imkanı sosyal hizmetler bölümü çalışma alanları

Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda insanların yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım ederek, toplum içinde gereksinimlerini karşılamaları amacıyla eğitim ve araştırma yapılır. Bu bölümdeki eğitim:insan, toplum ve sosyal hizmet teori ve uygulamaları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal hizmetler uzmanları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal hizmetler uzmanları görev aldıkları ilgili kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Bunlar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar; suçlular, yoksullar, çözümünde bireylere mesleki bilgiler verir; sorunların bireysel ve toplumsal olarak önlenmesi ve çözümlenmesi için çalışırlar.

Programın Amacı: Sosyal hizmetler programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , , ,

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Araştırmaları Bölümü

Programın Amacı
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Araştırmaları Bölümü’nün amacı, uluslararası ilişkilerin yapısı, işleyişi, aktörleri konusunda, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler arasında bağlantı kurarak, uluslararası ilişkiler sisteminde yer alan olay ve olguların bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak kavram ve kuramları tanıtmak; uluslararası sistemi barışçıl ve insancıl yönde şekillendirmek, AB’nin yapısı, işleyişi ve yönelimleri konusunda gerekli bilgilere sahip elemanlar yetiştirmektir. Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: ,

Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü

Programın Amacı

Zihin Engelliler Öğretmenliği programının amacı, zihin yetersizliği olan ilköğretim çağındaki çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Zihin engelliler öğretmenliği programında genel psikoloji, gelişim psikolojisi, bilişsel süreçler, zekanın ölçülmesi, zihin engelli çocukların psikolojisi, aile danışmanlığı gibi psikoloji ağırlıklı derslerden başka matematik, Türkçe, fen bilgisi ve sosyal bilgiler, resim ve müzik gibi dersler okutulur. Ayrıca öğretim teknikleri, ölçme ve değerlendirme, rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran dersler de okutulur ve uygulama yaptırılır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , , ,

Gıda teknolojisi Bölümü

Programın Amacı
Gıda teknolojisi programının amacı, gıdaların değerlendirilmesi ve korunması alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Gıda teknolojisi programında matematik, fizik, kimya, botanik, meteoroloji, teknik resim, genel mikrobiyoloji, statik ve mukavemet, gıda işleme mühendisliği, beslenme ilkeleri, gıda kimyası ve biyokimyası, gıda mikrobiyolojisi, işletme hijyeni ve sanitasyon, et ve balık işleme gibi dersler okutulmaktadır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: ,
null
Adana masaj salonu